Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatkezelési nyilatkozat

A tundesz.wordpress.com domain néven üzemelő honlap adatait Sőrés József Zsolt ev. ( a továbbiakban: adatkezelő) kezeli. Az adatok megadása önkéntes alapon az érintett hozzájárulásával történik. Az adatok megadása és kezelése a megrendelés teljesítéséhez szükséges annak érdekében, hogy a megrendelések egymástól elkülönítve, azok tartalma beazonosíthatóak legyenek. Az adatkezelő a megadott adatokat 2001. évi CVIII törvény figyelembe vételével kezeli, illetve tárolja. Mindent megtesz azok biztonsága és sérthetetlensége érdekében és azok kezelésekor a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben előírtaknak alapján jár el. A megadott szállítási adatokat a megrendelt termék kiszállítását végző partnereink a Magyar Posta Zrt és a DPD Hungária Kft. megismerhetik a csomag kézbesítéséhez.

 

A megrendelés elküldéséhez, rögzítéséhez szükséges – megadandó adatok

név, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám, emelet, ajtó

Eltérő szállítási és számlázási cím esetén ezen adatok külön megadhatóak számlázásra és szállításra vonatkozóan is.

 

Hírlevél feliratkozáshoz megadandó adatok: név, e-mail cím

Regisztráció vagy megrendelés elküldése esetén engedélyezi, hogy a megadott email címére hírlevelet küldjünk.

Hírlevélre feliratkozhat a webáruház oldalain. A feliratkozás kizárólag valós e-mail címmel lehetséges. A feliratkozás elküldése után a megadott e-mail címre a rendszer egy megerősítő hivatkozást (webcímet) küld, amelyre történő kattintással igazolható, illetve erősíthető meg a feliratkozás. A megerősítő webcímre kattintással hozzájárulását adja a hírlevelek küldéséhez.

A megadott adatokat adatkezelő bizalmasan kezeli, nem adja ki harmadik fél számára. A hírlevélről történő leiratkozási lehetőség minden általunk küldött levél alján biztosított a leiratkozás gombra történő kattintással vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő kéréssel. A levélben történő leiratkozás gombra kattintást követően azonnal törlésre kerül a megadott e-mail cím és a hozzá tartozó adatok mindegyike a levelezési listáról. Ügyfélszolgálati elérhetőségeinken történő adat törlési igény esetén 10 munkanapon belül megtörténik.

Az adatkezelő által a küldött hírlevelek tartalma tájékoztató jellegű aktuális akciókra, információkra hívja fel a figyelmet tartalmukkal. A megadott adatokat harmadik fél részére adatkezelő nem adja ki, harmadik fél ajánlatait nem kézbesíti a megadott e-mail címre.

 

Statisztikai adatok

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az adatkezelő kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére. Az adatkezelő által használt

statisztikai eszköz a Google Analytics. A Google Analytics adatkezelési irányelvei megismerhetőek a http://www.google.com/analytics weboldalon.

 

Cookie-k (sütik)

A szolgáltatás igénybevételéhez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem szeretné engedélyezi a cookie-k használatát, letilthatja a böngészője beállításaiban (Beállítások menüpont). Cookie-k tiltása esetén a szolgáltatás bizonyos elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. A cookie egy olyan fájl, amelyet a webáruházat kiszolgáló szerver küld a felhasználó böngészőjének, és amelyet a felhasználó számítógépe tárol. A cookie-ban személyes adat nem kerül tárolásra. A cookie-ban tárolt adatok: kosár tartalma, munkamenet azonosító. A cookie-ban tárolt munkamenet azonosító az oldal bezárásáig, a további adatok a felhasználó által a saját böngészőjében történő törlésig került tárolásra.

 

Megrendelés adatai

A megrendelés folyamán rögzített adatokat adatkezelő a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a webáruház oldalain leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra (5 év).

Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban a noibetet@gmail.com e-mail címen vagy ügyfélszolgálati elérhetőségeink valamelyikén. Az adatok törlése az igény beérkezését követően 10 munkanapon belül megtörténik. Az adatbeviteli hibák javítása a megrendelés elküldését megelőzően lehetséges.

A megrendelés elküldését követően ügyfélszolgálati elérhetőségeinken kérhető az adatbeviteli hibák javítása.

 

Jogorvoslattal élhet

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

URL: http://naih.hu

 

Egyéb rendelkezések, információk

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyv, 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

A honlap oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével elfogadja aTündesz-Mosható Női Betétek honlap általános szerződési feltételeit, adatkezelési nyilatkozatát.

 

Budapest, 2015. január 1.

 

Szegedi Júlia Tünde, (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával, a webáruház működtetésével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott rendelkezéseknek.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat hatálya a Szolgáltató http://tundesz.wordpress.com/ honlapjára terjed ki. Az Adatvédelmi Nyilatkozat folyamatosan elérhető a http://tundesz.wordpress.com/adatvedelmi-nyilatkozat oldalon folyamatosan elérhető.

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosítása a fenti honlapon történő közzétételével lép hatályba.

Szolgáltató adatvédelmi alapelvei és tájékoztatója összhangba vannak Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) és Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban Elker tv.) hatályos rendelkezéseivel.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2001. évi CXII. törvény 20. § alapján

 1. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező.
 2. Ha az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk nyilvánosságra hozatalával is:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése, valamint
  g) ha az adatkezelés adatvédelmi nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés nyilvántartási száma

Az adatkezelő adatai

Neve: Szegedi Júlia Tünde
Székhelye:
4060. Balmazújváros, Hajnal u. 2.
Adószáma:
79359384-1-29
Adatkezelési nyilvántartási száma:
NAIH-81677/2015 és NAIH-81678/2015

Az adatkezelés jogalapja

 1. Személyes adat akkor kezelhető, ha
  a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
  b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli (a továbbiakban: kötelező adatkezelés).
 2. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése
  a)az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy
  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll.
 3. Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.
 4. A 16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem szükséges.
 5. Ha a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes adatok kezelése szempontjából – e törvény alapján – az érintettnek ismernie kell, így különösen a kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát, a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét, címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben meghatározottak szerinti kezeléséhez.
 6. Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az adatkezelő a felvett adatokat a törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Elsődleges adatkezelés

 • Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása, és az Infotv. 5.§. (1) bekezdése.
 • Kezelt adatok köre: Név (vezetéknév és keresztnév), email cím, szállítási és számlázási cím, telefonszám, cég, egyéb személyes adatok
 • Adatok törlésének határideje: A megrendelés meghiúsulása esetén azonnal, megrendelés teljesítése esetén a számviteli törvénynek megfelelően 8 évig történik.
 • Kapcsolati űrlapon, e-mailben történt megkeresés esetén a felhasználó kérheti az adatainak törlését
  – az
  tundesz3@gmail.com email címre
  4060. Balmazújváros, Hajnal u. 2. postacímre
  küldött kérelmével.
 • Adatkezelés célja: A Szolgáltató honlapján szolgáltatás nyújtás céljából (e-mailben leadott megrendelés) kezeli a személyes adatokat, amíg az feltétlenül szükséges.
 • Amennyiben a személyes adat felvételére a Felhasználó hozzájárulásával került sor, a Szolgáltató a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
  a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
  b) Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül, valamint a Felhasználó hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
 • Szolgáltató az általa kezelt személyes adatokkal semmilyen formában nem él vissza.

Cookie-k (sütik) adatkezelése

 • Adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem szükséges, amennyiben a cookie-k használatának kizárólagos célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő közléstovábbítás vagy arra az előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van.
 • Kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok időpontok
 • Adatok törlésének határideje: Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart, egyéb esetben 30 nap.
 • Adatkezelés célja: Honlap felhasználóinak azonosítása, látogatók nyomon követése, statisztikai adatok gyűjtése.
 • A webáruház látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/
 • Az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg. Az érintettnek lehetősége van a cookie-kat törölni a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.

Hírlevélhez kapcsolódó adatkezelése

 • Az adatkezelés jogalapja: Felhasználó hozzájárulása és az Infotv. 5.§. (1) bek.
 • Kezelt adatok köre: Keresztnév, email cím és egyéb személyes adatok, dátum, időpont
 • Adatok törlésének határideje: A felhasználó által írásban kért adattörlés
 • Adatkezelés célja: információs levelek, reklámok küldése
 • Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, Felhasználó korlátozás és indoklás nélkül leiratkozhat.

Adattovábbitás

 • Szolgáltató jogosult az általa kezelt adatokat harmadik fél részére továbbítani
 • Az adattovábbítás jogalapja: Felhasználó önkéntes hozzájárulása és az Infotv. 5.§. (1) bekezdése
 • Továbbított adatok köre: felhasználó személyes és szállítási adatai: vezetéknév, keresztnév, email cím, telefonszám, cégnév, egyéb személyes adatok
 • Adatkezelés célja: online ügyfélkapcsolat nyilvántartás és kommunikáció, csomagszállítás
 • Az adatokat az alábbi adatkezelőknek továbbíthatom:
  • Skycentrum Bt.
   címe: 1089 Budapest, Golgota utca 3.
   telefonszáma:
   +36 30 624 39 34
   honlap: http://www.marketingszoftverek.hu
  • DPD Hungaria Kft.
   címe: 1158 Budapest, Késmárk u. 14.
   telefonszáma: +36 1 501 6200
   email címe: dpd@dpd.hu
   honlap: http://www.dpd.hu
  • Webox Hungary Kft.
   címe: 1145. Budapest Újvilág u. 50-52
   telefonszáma: +36 1 445 3663
   adatvédelmi tájékoztatója:
   http://www.webox.hu/hu/adatkezelesi-nyilatkozat
  • Magyar Posta Zrt.
   címe: 1138 Budapest, Dunavirág u 2-6.
   telefonszáma: +36 40 46 46 46
   email címe: ugyfelszolgalat@posta.hu
   honlap: http://www.posta.hu

A felhasználó az adatkezelő ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Letölthető változat:

https://tundesz.files.wordpress.com/2015/01/adatvedelem-tundesz.pdf

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s